Logo
Met Elvira
Disclaimer

Deze website is eigendom van Met Elvira. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van Met Elvira.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Met Elvira. Met Elvira besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Met Elvira kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Met Elvira is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Met Elvira of door u aan Met Elvira door middel van de website van Met Elvira of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Met Elvira geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Met Elvira via deze website. Met Elvira aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Met Elvira garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Met Elvira aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

Met Elvira is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Met Elvira.

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Met Elvira, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Met Elvira mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

TERUG NAAR HOMEPAGE
Met Elvira
Kamer Van Koophandel: 70965897
Elvira Verschuren
Mobiel telefoonnummer: 06 - 18 23 95 42
E-mailadres: info@metelvira.nl
Profielfoto
Toen mijn moeder een aantal jaar geleden onverwachts opgenomen moest worden in het ziekenhuis en – na een kort verblijf in zorghotel Merlinde – alleen thuis verder moest, heb ik ervaren dat dit een hele overgang is. Zowel voor mijn moeder als patiënt als voor ons als familie. Mijn moeder en ik waren in de gelukkige omstandigheid dat ik tijd en ruimte had om deze zorg te bieden, maar ik realiseerde me dat dat niet voor iedereen is weggelegd.
Daarom ben ik mij naast de mantelzorg voor mijn moeder me actief gaan inzetten voor de stichting ‘Met Je Hart’ en daarnaast als gastvrouw bij zorghotel Merlinde. Het helpen van mensen die deze zorg en begeleiding nodig hebben, geeft mij een enorme voldoening en heeft ertoe geleid dat ik dit jaar mijn bedrijf ‘Met Elvira’ heb opgericht.
Vanuit ‘Met Elvira’ wil ik mensen die ondersteuning nodig hebben, helpen om hun leven gemakkelijker of prettiger te maken door hen te ondersteunen / begeleiden bij dagelijkse dingen. Of om bijvoorbeeld de overgang van ziekenhuis naar huis te vergemakkelijken, familie, naasten en mantelzorger(s) te ontlasten of op een andere manier te ontzorgen.
Met mijn moeder gaat het gelukkig weer beter. Wellicht kan ik voor u en uw naasten ook wat zorg wegnemen?
Elvira

Stel uw vraag via dit contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Uw naam:

E-mailadres (indien van toepassing):

Telefoonnummer:

Hieronder kunt u uw vraag toelichten:


Breda brengt het samen